Privacy verklaring: Senioren Doen Mee

Wij zullen uw gegevens zeer zorgvuldig behandelen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan Senioren Doen Mee (Universiteit van Amsterdam), gevestigd te 1001 NK, Amsterdam aan de Nieuwe Achtergracht 129, E-mail: info@seniorendoenmee.nl, Website: www.seniorendoenmee.nl, verstrekt via het inschrijfformulier.

Wij hechten groot belang aan de privacy van onze websitebezoekers/geïnteresseerden en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig met de voorwaarden die daarom worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Senioren Doen Mee (Universiteit van Amsterdam) is verantwoordelijk in de zin van de AVG ten aanzien van de werking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.


Overzicht persoonsgegevens
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam [*]
 • Achternaam [*]
 • E-mailadres [*]
 • Leeftijd [*]
 • Geslacht [*]
 • Postcode [*]

 • Doel grondslagen verwerking persoonsgegevens
  Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • om contact met u op te kunnen nemen zodra het onderzoek van start gaat en u uit te kunnen nodigen voor deelname aan het onderzoek waarvoor u zich heeft ingeschreven.
 • om u op de hoogte te houden van de voortgang van het onderzoek middels een nieuwsbrief, indien u daar nadrukkelijke toestemming voor heeft gegeven.
 • om een indicatie te krijgen van de verdeling van leeftijd, geslacht en woonplaats (d.m.v. postcode) van de belangstellende voor ons onderzoek, om zodoende vast te kunnen stellen of de klassen in dezelfde verhouding in de steekproef zijn vertegenwoordigd als in de gehele ouderenpopulatie in Nederland en daarmee de kwaliteit en validiteit van het onderzoek te waarborgen.
 • om websitebezoekers een indicatie te geven van de verdeling van leeftijd en geslacht van de belangstellende voor ons onderzoek.
 • Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw persoonsgegevens, dan zullen wij u vooraf informeren en expliciet uw toestemming vragen.

  Uw persoonsgegevens blijven vertrouwelijk en worden daarnaast niet gedeeld met derden of gebruikt voor commerciële doeleinden. Uw persoonsgegevens worden enkel geanalyseerd door de onderzoekers die de data hebben verzameld. Uitkomsten over de verdeling van leeftijd en geslacht die weergegeven worden op de website zijn gemiddelden/percentages die niet tot u zijn te herleiden.

  Bewaren persoonsgegevens
  Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en in geen geval langer dan 5 jaar. Uw persoonsgegevens die wij verkregen hebben via het inschrijfformulier, worden opgeslagen in een datasysteem beheerd door de Universiteit van Amsterdam. Zodra u een officiële toestemmingsverklaring heeft getekend voor deelname aan het onderzoek, zullen enkel uw leeftijd en geslacht gekoppeld worden aan de gegevens die u verstrekt tijdens het onderzoek. Uw postcode wordt gebruikt om omgevingsgerelateerde informatie te verzamelen en vervolgens te koppelen aan de andere onderzoeksgegevens. Hiervoor zal voorafgaand aan het onderzoek uw toestemming worden gevraagd. Uw persoonsgegevens die direct tot u te herleiden zijn (voornaam, achternaam en e-mail) worden niet aan de onderzoeksgegevens gekoppeld en zullen enkel gebruikt worden om u instructies over het onderzoek toe te sturen. Zodoende zijn de gegevens die u verstrekt tijdens het onderzoek niet direct tot u te herleiden. Zodra het onderzoek is afgelopen, zullen wij uw voornaam, achternaam en e-mail verwijderen, tenzij u te zijner tijd nadrukkelijk aangeeft dat uw gegevens bewaard mogen worden voor deelname aan toekomstig onderzoek.

  Indien u geen gehoor geeft aan de uitnodiging voor deelname aan het onderzoek, zullen wij uw persoonsgegevens die wij hebben verkregen via het inschrijfformulier verwijderen nadat het onderzoek is afgerond. Zodoende heeft u nog de kans om gehoor te geven aan de uitnodiging totdat het onderzoek is afgerond. Voor vragen of klachten over het verwerken van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van de Universiteit van Amsterdam via fg@uva.nl.

  Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking te voorkomen. Zo kunnen uw persoonsgegevens alleen worden ingezien door medewerkers die daar op basis van hun functie toe bevoegd zijn. De overdracht van gegevens die u op onze website invoert naar het datasysteem van de Universiteit van Amsterdam, wordt daarnaast om veiligheidsredenen met een SSL-, resp. TLS-encryptie versleuteld. Door deze encryptie is het voor derden niet zomaar mogelijk de gegevens die u ons doet toekomen in te zien.

  Externe Hosting
  Deze website is bij een externe dienstverlener (hosting provider) ondergebracht. Persoonsgegevens die op of via deze website verzameld worden, worden aldus op de servers van deze hosting provider opgeslagen. Onze hosting provider verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend en voor zover noodzakelijk voor de naleving van zijn verplichtingen als dienstverlener en is te allen tijde verplicht onze instructies met betrekking op de verwerking persoonsgegevens op te volgen. De overeenkomst met de hosting provider is te vinden op www.siteground.com/viewtos/data_processing_agreement

  Vrijwilligheid
  Als u besluit af te zien van deelname aan dit onderzoek en u uw inschrijving wilt annuleren, zal dit op geen enkele wijze gevolgen voor u hebben. U kunt uw inschrijving, zonder opgaaf van redenen en zonder dat dit op enige wijze gevolgen voor u heeft, annuleren door een mail te sturen naar info@seniorendoenmee.nl. Uw persoonsgegevens zullen vervolgens verwijderd worden.